‌வி‌த்‌தியாச‌த்தை க‌ண்டு‌பிடி‌க்கவு‌ம்

வியாழன், 8 அக்டோபர் 2009 (15:04 IST)
இ‌ந்த இர‌ண்டு பட‌ங்களு‌க்கு‌ம் இடையே குறை‌ந்தது 5 ‌வி‌த்‌தியாச‌ங்‌க‌ள் உ‌ள்ளன. எ‌ன்னவெ‌ன்று க‌ண்டு‌பிடி‌க்கவு‌ம்.

webdunia photo
WD
webdunia photo
WD


விடைக‌ள் அடு‌த்த ப‌க்க‌த்‌தி‌ல் உ‌ள்ளன.


விடைக‌ள

1. சுவ‌ரி‌னமே‌லம‌ற்றொரமுக‌ம
2. பெ‌ண்ண‌ி‌னகொ‌ண்ட
3. ம‌ற்றொரு பெ‌ண்‌ணி‌ன் தலமுடி
4. கொ‌ண்டை‌யி‌ல
5. பைய‌னி‌னகை‌யி‌ல

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்